Споделяне на „добри практики“ в РЦПППО-Бургас, наблюдения и изнасяне на открити уроци

                 

На 31.03.2021 г., слухово-речевият рехабилитатор към РЦПППО гр. Бургас – Таня Бръсничева, проведе открито индивидуално занятие с ученик с увреден слух от ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас- Тунджай Ибрахим. Това събитие е във връзка с изпълнение на дейностите от годишния план на РЦПППО – Бургас и споделяне на добри практики в работата с децата и учениците със СОП. Пандемичната обстановка в страната и предприетите противоепидемични мерки, относно разпространението на Covid 19, наложи занятието да се проведе в онлайн среда, на платформа Microsft Тeams.
Гости на откритото занятие бяха: г-жа Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО – Бургас, г-жа Албена Димитрова и г-жа Милка Ватева – заместник-директори на РЦПППО-Бургас, както и специални педагози от РЦПППО – Бургас.
Идеята на откритото занятие бе, да се окаже методическа подкрепа за работа, във връзка с държавната политика за реализиране на процеса на приобщаващото образование при работа с деца и ученици със специални образователни потребности.
По време на занятието бяха използвани интерактивни слайдове, които включваха красиви и реалистични картини и видеа. Речевият рехабилитатор г-жа Таня Бръсничева подпомагаше процеса с различни въпроси, провокиращи собствен изказ от страна на ученика. През цялото занятие се работеше в посока усъвършенстване на говорната техника, правилна артикулация, поддържане на оптимална височина и тембър на гласа, разбираем говор за присъстващите на занятието. Чрез активно и естествено взаимодействие с ученика, специалният педагог от РЦПППО гр. Бургас, с лекота постигна целите на урока, които бяха подчинени за стимулиране на въображението, развитие на импресивна и експресивна реч, разширяване на активния речник, преодоляване на трудностите при използване на граматичните норми на езика и създаване на предпоставки за самостоятелно съчиняване на свързан текст. В занятието бяха включени разнообразни методи и похвати, с цел онагледяване и подпомагане работата на ученика.
Положителните резултати, които показа Тунджай Ибрахим, са доказателство за добрата екипност между двете институции – ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас и РЦПППО – Бургас, ползотворно сътрудничество за преодоляване на предизвикателствата и създаване на условия за развиване потенциала на ДУСОП.