Вътрешноквалификационната дейност на МО „Надежда“ към РЦПППО гр. Бургас

На 5 февруари 2021 година се проведе обучение по плана на вътрешноквалификационната дейност на МО „Надежда“ към РЦПППО гр. Бургас в интернет платформата Microsoft Тeams . Темата бе „Сензорна терапия и ерготерапия при деца от аутистичния спектър“, водено от специалния педагог и ерготерапевт г-жа Станислава Кодева. Дискутирани бяха иновативните и съвременни методи и подходи при работа със специалните деца. Обучението премина интересно за всички участници, като всеки от тях сподели своя професионален опит от практиката си с деца и ученици със специални образователни потребности.