„Приобщаващо образование и превенция на отпадането от училище на ДУСОП от ромския етнос“

Ресурсните учители от МО – Средец, проведоха своето заседание в електронна среда. Темата, която обсъждаха, е включена в плана на МО за вътрешноквалификационна дейност – „Приобщаващо образование и превенция на отпадането от училище на ДУСОП от ромския етнос“. Основен доклад по разглеждания проблем изнесе Янка Георгиева, в който задълбочено беше направен емпиричен анализ на причините, отговорните фактори и начините за оптимално приобщаване на децата и учениците от ромския етнос в предучилищно и училищно образование. Дадени бяха примери за добро сътрудничество между учебно заведение – родители – социални институции; за положителното влияние на различните видове проекти, по които се работи; за мерките, които се прилагат за прибиране и задържане на възпитаниците от ромския етнос в учебните институции. Отношение по обсъждания въпрос взеха и колегите Добринка Ковачева, Йовка Желязкова, Станимир Желев, Стойчо Димитров.