Логопед от РЦПППО представи пред колегите си доклад на тема „Етапи, инструментариум и екипен модел при логопедичната диагностика и оценка“.

Светла Нешева – логопед към Регионален център гр.Бургас представи доклад в платформата „Тeams“ на тема „Етапи, инструментариум и екипен модел при логопедичната диагностика и оценка“.
Ядрото на диагностичния процес е установяване на симптомите и тяхното аналитично обобщение. Изследваните процеси на комуникация, емоционално-поведенчески реакции и социални интеракции са функция от многопластови въздействия на биологични, психологически и социални фактори. В тази интердисциплинарна патология, каквато е логопедичната , се използват различни термини от отделни изследователи или изследователски школи.
В крайна сметка за качествения диагностичен процес има най-голямо значение диагностичното мислене на специалистите, тяхната способност да анализират, търсейки аналогия и сходство в отделните симптоми, установявайки взаимовръзките между отделните елементи на развитието и тяхното нарушение, влиянието на биологичните фактори и социалната среда и най-вече, слушайки внимателно останалите членове на диагностичния екип. Логопедът трябва да анализира коректно данните от медицинските изследвания, от психологическите оценки, от социалния статус на пациента и едва тогава да очертае кръга на диагностичните предвиждания.
На обучението присъстваха ръководството на Регионален център-Бургас, логопеди, психолози и ресурсни учители.