Педагогическа подкрепа при деца с увреждания

Във връзка с методическата подкрепа, която специалните педагози от РЦПППО – Бургас оказват на учителите от ЕПЛР и родителите на учениците със СОП, в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Средец, се проведе заседания на ЕПЛР с председател Пенка Буланова – класен ръководител на II г клас. На заседанието присъства и родителят на ученика със специални потребности.

Йовка  Желязкова – ресурсен  учител в РЦПППО- Бургас, запозна присъстващите с темата „Педагогическа подкрепа при деца с увреждания“, като отбеляза няколко аспекта по проблема – подходи в педагогическата работа с деца и ученици със специални образователни потребности; характеристика на социално взаимодействие при тях; особености в поведението на тези деца и ученици; ролята на семейството за възпитанието на децата и учениците със СОП. Останалите членове на Екипа споделиха своя опит от работата с такива ученици, за взаимодействието със семейството като един от партньорите за доброто приобщаване на децата със специални потребности.