Информационен семинар за детски градини и училища в гр. Карнобат

       

На 13.11.2020 г., при строго спазване на противоепидемичните мерки, в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства гр. Карнобат, се проведе информационен семинар на тема „Подкрепяща среда за деца и ученици със СОП. Стратегии за работа със зрително затруднени. Достъпност на учебниците и учебните помагала за тях.“ Семинарът е част от годишния план на РЦПППО гр. Бургас и бе организиран с цел да подпомогне членовете на екипите, работещи с деца и ученици с нарушено зрение в община Карнобат. Обучението бе открито от г-жа Антоанета Стоянова – Директор на Регионален център – Бургас, която представи екипа специални педагози и пожела ползотворна работа.

В първата част, Татяна Янакиева – учител на деца и ученици с нарушено зрение, запозна колегите си с групите зрително затруднени, подкрепата от специалния педагог и стратегиите за работа с тези деца. Тя представи акцентите в обучението по специалните програми, възможностите на екранния четец и достъпността на учебниците и учебните материали.

Във втората част, Анжела Колева, съвместно с Иванка Димитрова – ресурсни учители в РЦПППО – Бургас демонстрираха начините за самостоятелно придвижване на незрящи в затворено пространство, съчетани с диагоналната техника на белия бастун. Обясниха как при влизане в непознато помещение, се опознава стая и се трасират стените, за да се избегне евентуално препятствие. Татяна Янакиева и Десислава Господинова – специални педагози, в ролята на виждащ водач и зрително затруднен, показаха как се преминава през тясно пространство, смяна на страните и отваряне/затваряне на врата. Представени бяха различни релефни изображения и се обсъдиха начините за изработване на собствени такива, които да служат в пряката работа с децата и учениците. Участниците в семинара се запознаха с брайловото писмо и приеха предизвикателството да опитат да изпишат името си. Брайлова азбука се нарича тактилна система за писане и четене, и представлява малки правоъгълни блокове, наречени клетки, съдържащи малки релефни точици. Броят и разположението на тези точици определя значението на символите. Използва се в книги, менюта, документи, бутоните на асансьорите, валута, лекарства. Педагогът на зрително затруднени от РЦ – Бургас показа как брайловите символи могат да се изписват на плоча с шило, като точките излизат изпъкнали огледално от другата страна на листа или с брайлова машина, след което всеки от присъстващите имаше възможност да напише своето име.

Педагозите от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ и Дневния център в гр. Карнобат успяха да обогатят знанията си за зрително затруднените деца и ученици, за спецификата при обучението им и заявиха своето желание да продължи партньорството и подкрепата от специалните педагози от Регионален център – Бургас.