Специални педагози от РЦПППО – Бургас подкрепят ДУСОП от областта, в условията на дистанционно обучение

За поредна седмица специалните педагози от РЦПППО – Бургас подкрепят ДУСОП от областта, в условията на дистанционно обучение. Една от най-важните задачи на социалната адаптация е предоставянето на тези деца и ученици възможности за пълноценно и качествено образование. С помощта на родителите, всеки специалист е избрал формата на допълнителна подкрепа – синхронна или асинхронна, която е по-достъпна – през електронна поща или интернет приложение, с поставяне на задачи по телефона. Преобладаващият начин на работа е чрез видео сесии на занятия, за да могат децата и учениците със СОП, както и техните родители, да получат указания, насоки и подкрепа. По този начин логопедите към РЦ успешно провеждат с децата артикулационна гимнастика, дихателни упражнения, автоматизация на звукове и развиват речта чрез различни стимули. Психолозите, от своя страна, работят за развиване на когнитивни способности, приучаване за работа в сътрудничество, разбиране на инструкции в условия на дистанционно общуване. Оказват психологическа подкрепа на родителите и децата за преодоляване на ефекта от ограничаване на контактите. На сайта на РЦПППО е публикуван график на психолози и логопеди, който дава възможност на всеки родител да се свърже със специалните педагози и да бъде консултиран по въпроси, касаещи обучението у дома. Учителите на деца и ученици с нарушен слух и нарушено зрение осъществяват видео сесии, за да компенсират трудностите от сензорните им дефицити при обучение в дома. Ресурсните учители и другите специални педагози разработват и изпращат индивидуални работни листи за децата и учениците със специални образователни потребности, изготвят презентации, подбират интернет източници, занимателни задачи, линкове към детски песнички и приказки за най-малките. Впечатляваща е активността на колегите и подкрепата на родителите в самия процес и реализирането на обратната връзка за изпълнението на задачите. За подкрепата и индивидуалния подход към децата и учениците със СОП, специалните педагози от Регионален център – Бургас получават благодарности от страна на родителите.