Аутизъм – специфики на разстройството и практически насоки за работа с деца от спектъра

Работна среща на Екипите за подкрепа на личностното развитие със специалисти от Регионален център – Бургас се състоя на 27.11.2019 г. На събитието бяха поканени учители от детските градини – „Чайка“, „Славейче“, „Иглика“, „Детелина“, „Моряче“, „Пламъче“.

Домакините в лицето на г-жа Антоанета Стоянова – Директор на РЦПППО – гр. Бургас, Мария Георгиева – психолог, Величка Станкова – логопед и Катерина Иванова – ресурсен учител, представиха на аудиторията специфични особености от развитието на деца от аутистичния спектър, както и практически насоки за работа. Особено място в работната среща беше отделено на поведенческите проблеми, свързани с аутизма, които могат да се проявят под различни форми – детето да изпитва затруднения при разбирането на поставени задачи, при следването на инструкциите на учителя, при социализирането с децата от групата, при участието в игри. Стана ясно, че за да се посрещнат индивидуалните потребности на детето, трябва да сме добре запознати със състоянието му, да знаем кои са силните и слабите му страни, от какво има нужда, за да се чувства комфортно, какво го успокоява.
Срещата на ЕПЛР с работната група от Регионален център – Бургас премина в атмосфера на единомислие и професионализъм и беше обявена за първа от серия последващи такива, на които педагозите да споделят своя опит и да се насочват към нови предизвикателства.