Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Бургас организира обучения на педагогически специалисти от областта

       

Във връзка с изпълнение на Програмата за квалификационна дейност на РЦПППО – Бургас в РЦ – Бургас на 24.06.2019 год. екипи от специални педагози проведоха обучения, която бяха продължение на реализираните такива на 4.04.2019 г. и на 5.04.2019 г. Темите бяха 5: „Допълнителна подкрепа развитие на деца и ученици със СОП със слухови нарушения“ с обучители Албена Димитрова и Галя Гачева,„Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП. Допълнителна подкрепа за ДУСОП в системата на образованието. Процедури и документи“ с обучители Нели Андреева, Даниела Бинева и Фотинка Краева, „Поведенчески проблеми при аутизма. Проблеми и начини за подкрепа“ с обучители Величка и Мария Георгиева, „Сензорна терапия и ерготерапия на деца от аутистичния спектър. Начини и подходи на прилагане на сензорна ерготерапия“ с обучители Станислава Кодева и Веселина Радованова и „Ранен детски аутизъм. Ранен детски аутизъм – въведение в аутистичното разстройство“ с обучители Мария Георгиева и Величка Станкова.
Обученията бяха насочени към педагогически специалисти от училища и детски градини. Акцентът в програмите бяха децата със СОП, практически насоки за приобщаването им, както и работещи модели за работа с тях. Като важен момент се отличи разпознаването на потребностите на децата, изготвяне на необходимите документи и работя с конкретното дете според неговите нужди.
В обученията се включиха 120 педагогически специалисти от училища и детски градини. Всеки от тях изготви проект и получи сертификат.