Специални педагози от РЦ-Бургас взеха участие в научен дискусионен форум на „Златни пясъци“

     

На 29-30 юни 2019 г. специалисти от РЦПППО – Бургас участваха в българо-швейцарски научен дискусионен форум на тема „От приобщаване към участие в образователния процес”, който се проведе в к.к. „Златни пясъци” и бе организиран от Института за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, гр. Велико Търново. Разделен в три тематични модула, форумът засегна теми, свързани с преодоляване на неравенствата в процеса на приобщаване, функционалното оценяване – работа с родителите и професионалното обучение на ученици със СОП. РЦПППО – Бургас се включи с презентация на тема „Професионално насочване и обучение на ученици със специални образователни потребности в област Бургас”, представена от госпожа Албена Димитрова – заместник-директор на Регионален център – Бургас. Дискусионният форум завърши с кръгла маса, на която се разискваха въпроси за преодоляване на неравенствата чрез признаване на индивидуалността и потребностите от подкрепа. Участие взеха и предствители на Министерството на образованието и науката в лицето на заместник-министъра г-жа Деница Сачева, г-жа Грета Ганчева – Директор на Дирекция „Приобщаващо образование” в МОН, г-жа Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование” и представители на регионалните управления на образованието.
След приключване на форума, в същата база, на 01 юли 2019 г. се проведе работна среща, организрана от МОН, с участието на г-жа Деница Сачева – заместник-министъра на образованието и науката, експерти от дирекция „Приобщаващо образование” в МОН, експерти по приобщаващо образование от РУО, директори на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на центровете за специална образователна покрепа. Срещата имаше за цел обсъждане на въпроси, свързани с обучението и подкрепата на децата и учениците със СОП, взаимодействието между институциите в контекста на приобщаващото образование, с оглед подготовката на новата учебна година.