Надграждащи професионални умения за специалистите от РЦПППО гр. Бургас за работа с деца от аутистичния спектър и деца със сензорни нарушения

На 25 и 26 юни 2019 г. в гр. Бургас в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се проведоха обучения на следните теми: „Децата от аутистичния спектър в общообразователна среда – специфики и успешно приобщаване“ и „Сензорна интеграция. Фактор в ранното детско развитие. Теория и практики“. Целта на програмата е да повиши педагогическите и сензорните компетентности на ресурсните учители, логопедите и психолозите от РЦПППО, като представи съвременни методи и помощни средства, които са насочени към развитието на децата със СОП.
В първата част от обученията гост-лекторът Анна Иванова запозна аудиторията с успешни модели за работа с деца от аутистичния спектър. Акцент в програмата бяха практически насоки по отношение на структуриране на средата, визуалната подкрепа, правила, награди и материали, за успешно формиране на базисни умения у децата с цел подготовка за ограмотяване. Основната цел на обучителния модул : „Откривайки нуждите и потребностите на децата с аутизъм, използвайки подходящи помощни средства, ще ги приобщим успешно към общообразователната среда“.
Във втората част от обученията гост-лектора Анна Иванова запозна участниците с механизъма на сензорна интеграция, значението и ролята в ранното детско развитие, както и сензорната интегративна дисфункция при децата, видове сензорни нарушения. Акцент в програмата бяха практически насоки как да прилагаме сензорната терапия при деца със сензорната интегративна дисфункция и как да приобщим децата в учебна среда, използвайки помощни средства.
Участниците в обученията и екипът от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Бургас изказва своите искрени благодарности към гост-лектора Анна Иванова за практическите насоки и съвети и проявеното професионално отношение.