Логопед от РЦ-Бургас проведе открито занятие с дете на допълнителна подкрепа в ДГ „Брезичка“ – Бургас

Във връзка с изпълнение на годишния план на РЦПППО – Бургас, в който са заложени открити занятия, с цел споделяне на опит, добри педагогически практики и показване на значимата роля от допълнителната подкрепа за ДУСОП, осъществявана от специалните педагози на РЦ-Бургас, на 19.03.2019 год., в ДГ ”Брезичка” – гр. Бургас, се проведе открито логопедично занятие за допълнителна подкрепа с дете от ІІІ група.
Логопедът – Светла Нешева демонстрира пред всички присъстващи, че когато е налице добра екипност, приобщаването на ДУСОП е постижимо. Присъстваха: г-жа Диана Петкова – Старши експерт по приобщаващото образование към РУО, г-жа Албена Димитрова – зам. директор на РЦПППО – Бургас, ръководството на детската градина, специални педагози от РЦПППО – Бургас и логопеди от община Руен.
Занятието, на тема: Диференциация на звуковете /С/ и /З/, «Сбогом зима, здравей пролет!», премина в спокойна за детето атмосфера и това даде възможност на специалиста да постигне поставените цели и задачи. Госпожа Нешева работи за развиване на фонематичния слух при възприемане на говорните звукове- фонеми, формиране на диференцирани слухови и артикулационни образи и правилното им произнасяне в срички и думи, както и за разширяване и дообогатяване на активния речник на детето.
Цялото занятие се проведе на игровия принцип, с включване на задачи за развиване на мануалния праксис и осигуряване на комфортна атмосфера за детето: кинетичен пясък, моделин работа с хартия, пластмасови фигурки, букви и цифри.
Чрез откритото занятие в ДГ ”Брезичка”, присъстващите имаха възможността да наблюдават методите и подходите на специалиста от РЦ-Бургас и добрата му връзка с детето. Това доказа, че когато е налице добра екипна работа между всички специалисти: ръководство, педагози от детската градина, ресурсни специалисти от РЦПППО – Бургас, когато те са взаимно допълващи се и работят в посока подобряване състоянието и компенсаторното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, тогава положителните резултати са налице и са постижими целите на приобщаващото образование.