Специален педагог и начален учител изнесоха в екип открит урок за работа с дете със СОП

Във връзка с изпълнение на годишния план на РЦПППО – Бургас, в който са заложени открити занятия, с цел споделяне на опит, добри педагогически практики и показване на значимата роля от допълнителната подкрепа за ДУСОП, осъществявана от специалните педагози на РЦ-Бургас, на 14.03.2019 год., в СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Средец, се проведе открит урок за допълнителна подкрепа с дете от І „в” клас, по математика – работа в клас.
Ресурсният специалист – Добринка Ковачева и началният учител – Дима Желева проведоха урока и показаха на всички присъстващи, че когато е налице добра екипност, приобщаването на ДУСОП е постижимо. Присъстваха: г-жа Диана Петкова – Старши експерт по приобщаващото образование към РУО, г-жа Албена Димитрова – зам. директор на РЦПППО-Бургас, специални педагози от РЦПППО-Бургас, г-жа Александра Чернева – зам. директор на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий„ – гр. Средец, г-жа Янка Костадинова – педагогически съветник в училището.
Целият урок премина в стройна последователност, с ясно структурирани цели и задачи. Началният учител – Дима Желева и ресурсният специалист – Добринка Ковачева, работиха за усъвършенстване знанията за числата до 20, осъзнаване значението на часовника и употребата му в ежедневието на хората. Детето със специални образователи потребности беше включвано в по-лесни задачи, подпомагано от ресурсния учител. Вички деца от класа показаха, че приемат детето със СОП, то се чувстваше спокойно, дори и да дадеше грешен отговор, а беше аплодирано сърдечно от съучениците си, когато отговаряше вярно.
Цялото занятие се проведе на игровия принцип и малките ученици бяха поощрявани за всеки свой успех. Всички задачи бяха умело прецезирани, с много динамика и смяна на дейностите, с уменията за екипна работа между началния учител и ресуния специалист за постигане на поставените цели и приобщаването на детето със СОП.
Откритият урок в СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Средец, доказа, че когато е налице добра екипна работа между всички специалисти: ръководство, педагози от училището, ресурсни специалисти от РЦПППО-Бургас, когато те са взаимно допълващи се и работят в посока подобряване състоянието и компенсаторното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, тогава положителните резултати са налице и са постижими целите на приобщаващото образование.