Специален педагог от Регионален център-Бургас изнесе открит урок за споделяне на добри практики

Във връзка с изпълнение на годишния план на РЦПППО-Бургас, в който са залегнали открити занятия, с цел споделяне на опит, добри педагогически практики и показване на значимата роля от допълнителната подкрепа за ДУСОП, осъществявана от специалните педагози на РЦ-Бургас, на 06.03.2019 г., в СУ ”Христо Ботев„ гр. Сунгурларе, се проведе индивидуално открито занятие за допълнителна подкрепа с две деца от четвърти и едно от трети клас.
Ресурсният специалист Иванка Димитрова, проведе занятието в зимната градина на училището, която е уникална и единствена по рода си за България. По този начин малките ученици бяха поставени в ситуация на «горско училище» и това създаде положителна нагласа за работа. Присъстваха: г-жа Албена Димитрова – зам. директор на РЦПППО-Бургас, специални педагози от РЦПППО-Бургас, г-жа Росица Георгиева – зам. директор на СУ ”Христо Ботев„ гр. Сунгурларе, г-н Русин Тодоров – педагогически съветник в училището, г-жа Величка Димчева – председател на ЕПЛР, както и педагози от училището.
В стройна последователност, ресурсният специалист Иванка Димитрова работи за усъвършенстване на моториката, осъзнаване значението на числителните имена и употребата им в речта, назоваване на изобразените герои от приказката ”Златокоска и трите мечки”, разбиране и повтаряне на прости изречения, изговорени първоначално от учителя, според нагледния материал, търсене на междупредметните връзки и разширяване знанията на учениците.
Цялото занятие се проведе на игровия принцип и малките ученици бяха поощрявани за всеки свой успех. Всички задачи бяха умело прецезирани, с много динамика и смяна на дейностите, с уменията в работата на специалиста за постигане на поставените цели. Приказкотерапията допълваше моментите, в които децата губеха част от концентрацията си и помагаше по естествен път да отпочинат, и отново да продължат да работят.
Откритото индивидуално занятие доказа, че когато е налице добра екипна работа между всички специалисти: ръководство и педагози от училището, ресурсни специалисти от РЦ-Бургас, когато те са взаимно допълващи се и работят в посока подобряване състоянието и компенсаторното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, тогава положителните резултати са налице и са постижими целите на приобщаващото образование.