РЪКОВОДСТВО

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА – ДИРЕКТОР НА РЦПППО – БУРГАС

 

Албена Димитрова – заместник–директор

Милка Ватева – заместник–директор

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Ресурсни учители:

 • Подпомагат обучението и възпитанието на децата и учениците със СОП в групата и класа.
 • Оказват методическа помощ на  учителя при планирането на учебния материал и подготовката на образователно-възпитателния процес.
 • Подпомагат формирането на общи знания, умения, отношения и ценности.
 • Подпомагат оценяването и отчитането на динамиката на развитие на познавателните процеси и на личността на учениците и на постиженията им в учебно-възпитателния процес.
 • Консултират родители относно спецификата на работа с детето със СОП и принципите и методите на интегрираното обучение.

Психолози:

 • Предмет на дейността на психолога е проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата със СОП, които са интегрирани в общообразователните училища и детски градини. Психологът осъществява в своята работа психодиагностична (скрининг на затрудненията, нарушенията и отклоненията в интелектуалната, личностната, поведенческата и социалната сфера на децата и учениците) и корекционна работа.

Логопеди:

 • Диагностична дейност- обследва и проследява нивото на езиково-говорното развитие и комуникативните умения.
 • Корекционна– използва подходящи стратегии, методи и техники за оптимален резултат в конкретната работа с децата и учениците със СОП.
 • Консултативна дейност – консултира всички страни, участващи в процеса  на интеграция на децата и учениците със СОП.

Рехабилитатори на слуха и говора:

 • Подпомагат децата и учениците със слухови увреждания в развитие на експресивна реч, използване на остатъчен слух, развитие на комуникативните умения.

Педагог на зрително затруднени:

 • Подпомага децата и учениците със зрителни нарушения по специалните програми по Зрително подпомагане, Ориентиране и мобилност, Полезни умения и Брайл.

Ерготерапевт:

 • Осигурява максимална самостоятелност и независимост на децата и учениците с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност, както и чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда за компенсиране на трайно увредени функции.

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ:

Главен счетоводител

Счетоводител

Шофьор

Хигиенист