Регионалните центрове имат координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Регионалните центрове имат и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

 

В областта на координиращата функция регионалните центрове извършват следните дейности:

 • осигуряват координация на дейностите във връзка с оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

 • осъществяват координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;

 • координират с детските градини и училищата, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие, осигуряването на ресурсни учители и други педагогически специалисти;

 • координират връзката между родителите и центровете за специална образователна подкрепа, както и между родителите и специалните училища;

 • развиват разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците;

 • участват в разработването на областни и общински стратегии за приобщаващо образование;

 • организират и провеждат регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.

 

В областта на консултативната функция регионалните центрове извършват следните дейности:

 • запознават родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;

 • консултират родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;

 • консултират родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и за използването на специализирана литература;

 • консултират родителите и педагогическите специалисти за използването на различни видове терапии – фамилна терапия, арттерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците;

 • съдействат за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;

 • консултират учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за избор на професия за професионално образование и обучение и за професионална реализация;

 • консултират родителите и педагогическите специалисти за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности;

 • организират информационни кампании за повишаване на информираността на обществото относно приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

 

В областта на диагностичната и образователната функция регионалните центрове извършват следните дейности:

 • оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности чрез регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

 • ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища на територията на областта и прилагане на терапевтични програми;

 • изразяват становище за определяне на формата на обучение на учениците със специални образователни потребности;

 • изразяват становище за насочване на деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за специална образователна подкрепа въз основа на оценка на образователните потребности на детето или ученика след заявено желание на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището или на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

 • участват в провеждането на изследвания по въпросите на приобщаващото образование;

 • събират, анализират и обобщават информация относно потребностите, нагласите и резултатите, свързани с процеса на приобщаващото образование.

 

В областта на методическата функция регионалните центрове извършват следните дейности:

 • провеждат краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите;

 • методически подпомагат учители и други педагогически специалисти при изготвяне на план за подкрепа на дете или ученик със специални образователни потребности, на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми;

 • съществяват методическа подкрепа на членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, на специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, от центровете за специална образователна подкрепа и от центровете за подкрепа за личностното развитие във връзка с допълнителната подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

В областта на квалификационната дейност на педагогическите специалисти по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците регионалните центрове:

 • изготвят програма за квалификация на педагогическите специалисти;

 • провеждат и организират обучения на педагогически специалисти;

 • издават удостоверения за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията и присъждат квалификационни кредити за проведените обучения