Заповед на директор /ДГ, У-ще/ – примерен вариант

Декларация за лични данни – родители

Карта за функционална оценка за необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие

Пълна карта за функционална оценка на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование

План за подкрепа към карта за функционална оценка

 

Заявление-Образец 1 – За одобрение на ДП от РЕПЛР

Когато има наличен екип в детската градина/училището, който е извършил функционална оценка на образователните потребности на децата и учениците със СОП

Заявление-Образец 1

 

Заявление-Образец 2  – Заявка за специалист/и за оценка

В случай, че детската градина/училището не може да осигури някой от специалистите за извършване на оценката

Заявление-Образец 2

 

Заявление – Образец 3

В случай, че в детската градина или училището не може да сформира екип за оценка на индивидуалните потребности

Заявление-Образец 3

 

Заявление – Образец 4 –  Повторна оценка

При несъгласие на родител/представителя на детето/ с оценката на ЕПЛР в училището или детската градина, той може да подаде заявление до директора на РЦПППО за повторна оценка

Заявление-Образец 4

 

Заявление – Образец 5 – Насочване в специални училища за ученици с нарушен слух или нарушено зрение

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в специални училища за ученици със сензорни увреждания

Заявление-Образец 5

 

Заявление – Образец 6 – Отлагане от I клас

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности, след постъпило заявление от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за него.

Заявление-Образец 6

 

Заявление – Образец 7 – Заявка за специалист/и за осигуряване на допълнителната подкрепа 

В случай, че детската градина/училището не може да осигури някой от специалистите за участие в екипа/екипите за подкрепа за личностно развитие на децата/учениците със специални образователни потребности в детската градина/училището.

Заявление-Образец-7-aЗаявка за специалист/и за осигуряване на допълнителната подкрепа, когато ресурсното подпомагане е от институцията РЦПППО – Бургас

Заявление-Образец-7-б – Заявка за специалист/и за осигуряване на допълнителната подкрепа, когато ресурсното подпомагане е от учебното заведение – логопед, психолог, сензорен терапевт

 

Заявление – Образец 8 – Заявка за педагог на зрително затруднени за осигуряване на допълнителната подкрепа

Заявление за осигуряване на педагог на зрително затруднени за участие в екипа/екипите за подкрепа за личностно развитие на децата/учениците със специални образователни потребности в детската градина/училището и обезпечаване на процеса по ресурсно подпомагане от РЦПППО – Бургас чрез корекционна и компенсаторна работа с детето/ученика, съобразена с възрастовите и индивидуалните потребности, вида и степента на загуба на зрение.

Заявление-Образец-8

 

Заявление – Образец 9 – Заявка за слухово-речеви рехабилитатор за осигуряване на допълнителната подкрепа

Заявление за осигуряване на слухово-речеви рехабилитатор за участие в екипа/екипите за подкрепа за личностно развитие на децата/учениците със специални образователни потребности в детската градина/училището и обезпечаване на процеса по ресурсно подпомагане от РЦПППО – Бургас чрез корекционна и компенсаторна работа с детето/ученика, съобразена с възрастовите и индивидуалните потребности, вида и степента на загуба на слуха.

Заявление-Образец-9

 

Заявление – Образец 10 – Насочване след VII клас на ученици със специални образователни потребности, завършващи с удостоверение

ЗАЯВЛЕНИЕ  /от родител/  за изготвяне на становище,  насочване на ученик/ученичка със специални образователни потребности в училища по чл.142, ал.3, т.1 от Закона за предучилищното и училищно образование след завършен седми клас с удостоверение.

Заявление-Образец 10

 

Заявление – Образец 11 – Промяна на формата на обучение

Заявление за промяна на формата на обучение на ученик от дневна в индивидуална

Заявление-Образец-11

 

Приложение 1 – Декларация за продължаване на обучението в VIII клас

Декларация /от родител, че е запознат/а, с възможностите за продължаване на образованието на ученици със специални образователни потребности, след завършен VII клас, в съответствие с разпоредбите на чл.140, ал.1 от Наредбата за приобщаващо образование, и разписване на желанието, според одобрения държавен прием за продължаване на обучението в VIII клас.

Приложение 1