Закони:

Закон за предучилищното и училищното образование

Правилници:

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Наредби:

Наредба за приобщаващото образование

Други:

Закон за закрила на детето

Закон за хората с увреждания

Конвенция за правата на детето